·کانونسونوگرافیدرپزشکیآمریکا 

کانونسونوگرافیدرپزشکیآمریکانهادیمتشکلازبیشاز9000پزشک،دانشجو،اپراتورسونوگرافی،پژوهشگروسایرارائهدهندگانخدماتسلامتمیباشد. اینکانون،کهبیشاز50سالقدمتدارد،ازطرقآموزشهایعمومیوحرفهای،پژوهشوتهیهوتدوینگایدلاینبهپیشرفتروزافزوندرمقولهسونوگرافیایمنوموثرکمکمینماید. 

·دپارتمانزنانوماماییدانشکدهپزشکیویرجینیایشرقی ( EVMS )

هدفماایجادمحیطیایدهآلبرایآموزشوپژوهشمتخصصینزنانوماماییآیندهوآمادهکردنآنهابرایایفاینقشدرمحیطهایآکادمیکوهمچنینخصوصیمیباشد.